Skip to menu

Views 6 Votes 0 Comment 0
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print

OKRC 업무보고

(Form 3 v2.0 18. 01. 05)

 

Task Code: 18-008-PP-02

Task Name: SoSS/ADONIS/Certification

Charge: SH

Phase:

Level: C

Security: O

Distribution:

 

Date: 2018-01-12

Wkly: [PLAN][DO][CHECK]

 

Title: SoSS/ADONIS 논문 수정

 

I. [Long Term PLAN]

1. 목적

1) SoSS/ADONIS 논문 제출

2. 목표

1) 논문 수정

2) 논문 제출

3) Review 반영

4) Review 반영한 논문 제출

3. 일정 (1년 or 1달 or 학기 별)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I-2-1)

I-2-2)

I-2-3)

I-2-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

끝 -

 

II. [Short Term PLAN 2018-01-08]

1. 세부목표

1) 비교연구 추가

2) 영문요약 작성

3) 논문 작성 및 제출

4) 참조

a) 첨부 1: Towards defining software development processes in 

   DO-178B with openup.pdf

2. 금주 세부 일정

1/8 ()

1/9 ()

1/10 ()

1/11 ()

1/12 ()

1/13 ()

 

 

 

 

 

 

작성계획논의

비교연구 추가

비교연구 추가

영문요약 작성 및 검토

논문 제출

 

 

3. 확정 및 논의

1) Archive에 보관 및 게시판에 게시됨.

끝 -

 

 

II. [DO 2018-01-11]

1. 진행상황

1) 영문요약 작성완료

2) 비교연구 추가

3) 포맷 변경완료

4) 영문 요약 검토 후 제출

2. 확정 및 논의

1) Archive에 보관 및 게시판에 게시됨.

끝 -

 

III. [CHECK 2018-01-12]

1. 진행상황

1) 영문 번역 검토 결과, 문장에 미흡한 점이 많음

2) 주말 간 영문 번역만 다시 실시할 것임

3) 참조

a) 첨부 1: Service Science Paper ADONIS-1.hwp

2. 확정 및 논의

1) Archive에 보관 및 게시판에 게시됨.

끝 -