Skip to menu

Views 6 Votes 0 Comment 0
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print

OKRC 업무보고

(Form 3 v2.0 18. 01. 05)

 

Task Code: 18-008-PP-02

Task Name: SoSS/ADONIS/Certification

Charge: SH

Phase:

Level: C

Security: O

Distribution:

 

Date: 2018-02-23

Wkly: [PLAN][DO][CHECK]

 

Title: SoSS/ADONIS 논문 수정

 

I. [Long Term PLAN]

1. 목적

1) SoSS/ADONIS 논문 제출

2. 목표

1) 논문 수정

2) 논문 제출

3) Review 반영

4) Review 반영한 논문 제출

3. 일정 (1년 or 1달 or 학기 별)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I-2-1)

I-2-2)

I-2-3)

I-2-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 II. [Short Term PLAN 2018-02-20]

1. 진행상황

1) 예정과 달리 논문 관련 메일이 도착하지 않아, 전화 통화하여 진행상황 재확인함

3) 메일 전달받음. 현재 진행상황 확인 결과 리뷰 중임


2. 통화내용 및 정보 [1차]

1) 담당자: 염대훈 사무국장

2) 전화번호: 02-400-4521

3) 통화일: 2018. 01. 25 1:30 PM

4) 통화내용

a) 1월 말 까지 투고 접수만 진행함

b) 2월 초에 논문 관련 메일 송부됨


3. 통화내용 및 정보 [2차]

1) 담당자: 염대훈 사무국장

2) 전화번호: 02-400-4521

3) 통화일: 2018. 02. 20 11:00 PM

4) 통화내용

a) 사무국 측에서 2월 19일에 메일을 발송했다고 했음

b) 메일 재발송 요청함. 메일 다시 발송해준다고 함

4. 확정 및 논의

1) Archive에 보관 및 게시판에 게시됨

- 끝 -II. [DO 2018-02-22]

1. Review가 도착할 때 까지 대기업무로 전환됨

2. 확정 및 논의

1) Archive에 보관 및 게시판에 게시됨

- 끝 -


IV. [CHECK 2018-02-23]

1. Review가 도착할 때 까지 대기업무로 전환됨

2. 확정 및 논의

1) Archive에 보관 및 게시판에 게시됨

- 끝 -