Skip to menu


2018 업무 관리 표(TMT v2.0)

업무 번호

업무 명

보안

등급

단계

책임

기간

시작종료

   전반기 업무 목록   


18-044-RC-11  BOOK Project
C
ALL18/06/25
18-043-RD-09  보호 학문 제안서
C
YB/MK18/06/04
 18-042-RD-08   학제간 융합연구  

 C  업무 종료  MK  18/05/28  18/06/25 
18-041-RC-10  OMiLAB Korea/Design Room
B

SH
18/04/23
 18-040-RC-09   SWD/ADOxx Project  
 C  업무 종료 SH 18/04/02  18/06/25 
18-039-PP-15
  MS/Thesis/MR

C
MR18/04/01
 18-038-RC-08   실험실 기자제 구매  
 A  업무 종료 
 SH  18/02/27  18/03/09 
18-037-RC-07  3L-CPS/SAVE
C
SH18/02/20
18-036-RD-07  NGV/IP-I/SAVE/TCG
C
YB18/01/29

 18-035-RC-06 

  2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작  


 B  업무 종료  JS  18/01/05  18/01/12 

 18-034-PP-14 

  MS/Thesis/JS  


 C  업무 종료  JS  18/01/05  18/01/19 

18-033-RC-05

  BOC Tutorial/2018/Fund Transfer
MK18/01/05

18-032-BZ-06

  BZEN Patent-I: Transfer


A or B
YB / MK18/04/01

 18-031-BZ-05 

  BZEN HP/Map/Marketing/Print  


 B  업무 종료  YB  18/01/05  18/06/25 

 18-030-RC-04 

  OKRC HP/Map + ...    


 B  지속 관리  JS  18/01/05  18/01/12 

 18-029-BZ-04 

  ADONIS/Admin   


 B  업무 종료  YB / JS  18/01/05  18/02/02 

18-028-BZ-03

  KTC/TMS 2.0


C업무 종료YB / SH18/01/05

18-027-BZ-02

  BOC/Vienna/Austria/SM(2)


C
ALL18/06/01

 18-026-BZ-01 

  BOC/Vienna/Austria/SM(1)   
 C 
 ALL  18/01/05  18/02/23 

 18-025-NPO-03 

  OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2)   
 C 
 ALL  18/01/05  18/02/23 

 18-024-NPO-02 

  Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1)   
 B or C 
 MK  18/01/05  18/02/23 

 18-023-NPO-01 

  HQ/Opening/G/B   
 A 
 ?  18/01/05  18/01/09 

18-022-RC-03

  NEMO2018/P+O
B or C
MK / ?18/03/01

18-021-RC-02

  NEMO2018/L
B or C
MK18/03/01

 18-020-RC-01 

  제 3차 ADOxx 교육   
 C 
 YB / MK  18/03/01  18/03/30 

18-019-PP-13

  [C] PoEM2018/dTp
CP1, 2?18/05/01

18-018-PP-12

  [C] ICServ2018/Certification
CP1, 2
?18/05/01

18-017-PP-11

  [C] ER2018/BO
CP1, 2
?18/02/01

18-016-PP-10

  [J] GTS/Analysis/Coding
C
SH18/05/01

 18-015-PP-09 

  [B] ADOxx/Library/E/Springer   
 C  업무 폐기  
 MK  18/05/01 
 - 

 18-014-PP-08 

  [B] ADOxx/Library/K   
 C  업무 폐기 
 MK / YB  18/01/05 
 - 

18-013-PP-07

  [B] ADOxx/Manual/E/Springer
C
MK18/05/01

18-012-PP-06

  [B] ADOxx/Manual/K
C
MK / YB18/01/05

18-011-PP-05

  [B] FM/E/Springer
C
MK18/01/05

18-010-PP-04

  [J] BO/PRISM/상태감소


C
MR / JS18/04/01

18-009-PP-03

  [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소
C
YB18/03/01

18-008-PP-02

  [J] SoSS/ADONIS/Certification
C
SH18/01/05

 18-007-PP-01 

  [J] InTech/dT-Calculus   
 C  업무 종료 
 SH  18/01/05  18/03/16 

 18-006-RD-06 

  NGV 과제    Classified  C  업무 종료  YB  18/01/05  18/01/26 

18-005-RD-05

  SAVE 과제
C
YB18/04/01

18-004-RD-04

  우주기초 과제


C
SH / JS18/03/01

18-003-RD-03

  SRRE 1.0/2.0
C
JS18/01/05

18-002-RD-02

  PRISM 2.0CMR / JS18/01/05

18-001-RD-01

  SAVE 3.0CYB / SH18/01/05