Skip to menu

Views 3 Comment 8
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print

OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-12-27 ()

참여자: MK, YB, SH, JS

기록자: JS

 

주 제: OKRC 12 4 DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

 

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-27][SH].hwp

2) 타업무 진행으로 수행하지 못함

a) 프로젝트 지원 및 채점

b) NGV2

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-27]-[MR].hwp

2) 홈페이지에 업로드 하기 위한 자료 작성 완료

3) JS에게 업로드 요청

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-27][JS].hwp

2) 오류 수정 진행 중

a) mapper 오류 수정 (타입 매칭)

3) 타 업무 지원으로 인해 수정을 완료하지 못함.

a) 연말 결산 전 SRRE v1.1 개발을 어느정도 완료하도록 하겠음


4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-27][YB].hwp

2) 분석 방법 변경

a) 모든 전이를 분석할 수 있도록 분석 방법을 변경

i) 각 전이를 분석하기 위한 적절한 케이스 도출

b) 분석 영역 분할: 분석 영역을 분할 후 다수의 서버에서 분석 진행

3) YB NGV 측에 상황 설명 필요 (이메일)

4) 휴가 기간 동안 테스트를 수행하기 위한 방법 구축 및 보고 필요

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH].hwp

2) 홈페이지 양식 통일 작업 수행

3) ADO 관련 페이지 디자인 수정

a) ADOSCORE 예시를 기반으로 다른 제품 디자인 진행 예정

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-27][SH].hwp

2) 프로젝트 발표 및 성적처리 완료

3) 금주 업무 종료 예정

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) 캡스톤 디자인 부스 설치 및 발표 완료

2) 금주 업무 종료 예정

 

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-27][SH].hwp

2) 국제 표준 관련 자료 조사 중

a) JS SH를 도와 함께 자료 조사 진행

3) ISO/TS 16949 등과 같은 제조 품질 관련 표준이 있음

4) 스마트 팩토리 자동차 제조 표준 관련 자료 조사 중

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (8)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (7)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-27][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-27]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-27][JS].hwp

II-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-27][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH].hwp

II-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-27][SH].hwp

II-8-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-27][SH].hwp

=== The End ====


 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:10

  1) Minute: (1)

  4-Thu-2018-12-27-Minute001.jpg


  4-Thu-2018-12-27-Minute002.jpg


  4-Thu-2018-12-27-Minute003.jpg


  4-Thu-2018-12-27-Minute004.jpg


  4-Thu-2018-12-27-Minute005.jpg

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:10

  II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-27][SH].hwp

  D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-27][SH]001.jpg


  D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-27][SH]002.jpg


  D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-27][SH]003.jpg

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:10

  II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-27]-[MR].hwp

  D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-27]-[MR]001.jpg


  D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-27]-[MR]002.jpg

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:10

  II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-27][JS].hwp

  D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-27][JS]001.jpg


  D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-27][JS]002.jpg

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:11 SECRET

  "This is a secret article."

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:11

  II-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH].hwp

  D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH]001.jpg


  D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH]002.jpg

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:11

  II-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-27][SH].hwp

  D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-27][SH]001.jpg

 • ?
  Manager_H 2019.02.11 17:11

  II-8-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-27][SH].hwp

  D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-27][SH]001.jpg


List of Articles
No. Subject Author Date
316 [19/02/1][Thur][2019-02-07] Weekly: PLAN 14 Manager_H 2019.02.12
315 [19/01/5][Fri][2019-02-01] Weekly: CHECK 16 file Manager_H 2019.02.12
314 [19/01/5][Thur][2019-01-31] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
313 [19/01/5][Mon][2019-01-28] Weekly: PLAN 15 Manager_H 2019.02.12
312 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Weekly: CHECK 16 file Manager_H 2019.02.12
311 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
310 [19/01/4][Mon][2019-01-21] Weekly: PLAN 19 Manager_H 2019.02.12
309 [19/01/3][Fri][2019-01-18] Weekly: CHECK 17 file Manager_H 2019.02.12
308 [19/01/3][Thur][2019-01-17] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
307 [19/01/3][Mon][2019-01-14] Weekly: PLAN 17 Manager_H 2019.02.12
306 [19/01/2][Thur][2019-01-11] Weekly: CHECK 17 file Manager_H 2019.02.12
305 [19/01/2][Thur][2019-01-10] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
304 [19/01/2][Mon][2019-01-08] Weekly: PLAN 16 Manager_H 2019.02.12
303 [19/02/1][Fri][2019-01-04] Annual/Semestral: PLAN 1 Manager_H 2019.02.12
302 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Annual/Semestral: CHECK/EVALUATION 6 Manager_H 2019.02.11
301 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Weekly: CHECK 15 Manager_H 2019.02.11
» [18/12/4][Thur][2018-12-27] Weekly: DO 8 Manager_H 2019.02.11
299 [18/12/4][Mon][2018-12-24] Weekly: PLAN 16 Manager_H 2019.02.11
298 [18/12/3][Fri][2018-12-21] Weekly: CHECK 16 Manager_H 2019.02.11
297 [18/12/3][Thur][2018-12-20] Weekly: DO 10 Manager_H 2019.02.11
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17