Skip to menu

Views 9 Comment 14
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print

OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜:  2019-02-07 (목)

참여자:  MK, YB, SH, JS, HH

기록자:  SH

 

주 제:  OKRC 1월 5주 PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### 비활성화 업무

## ##### : “대기” 또는 중지” 업무

## 종료 예정 업무

 

 

1) [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2) [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3) [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

4) [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

5) [19-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

6) [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

7) [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

8) [19-008-RD-08] [Proj] 기초연구 제안서

9) [19-009-PP-01] [Conf] PoEM 2019

10) [19-010-PP-02] [Conf] PrOse 2019

11) [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

12) [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

13) [19-013-PP-05] [Journal] GTS Language/국외

14) [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

15) [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

16) [ 19-017-PP-09] [Thesis] YB 박사학위 논문

17) [19-018-NPO-01] [NEMO] 2019 NEMO Summer School 지원/참석

18) [19-019-RC-01] [Tutorial] 4차 ADOxx 튜토리얼 준비/개최

19) [19-020-RC-02] [Tutorial] 1차 CPS 튜토리얼 준비/개최

20) [19-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

21) [19-022-RC-04] [LAB] HH 석사학위 지원

22) [19-023-BZ-01] [Sales] 홍보 동영상 제작/게시

23) [19-024-BZ-02] [Sales] ADONIS 매뉴얼 제작/게시

24) [19-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### 종료 업무

 

1. [19-016-PP-08] [Conf] 전반기 학술대회 검색 (2 ~ 3)

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### 폐기 업무

 

1. N/A

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [18-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [18-003-RD-03] [Tool] SRRE-1.X

4. [18-004-RD-04] [Proj] CMS

5. [18-006-RD-06] [Proj] NGV-I

6. [18-007-RD-07] [Proj] NGV-II

7. [18-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

8. [18-014-PP-06] [Journal] PL 교재

9. [18-015-PP-07] [Book] CPS 교재

10. [18-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

 

VI. PLAN

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-02-07][SH].hwp

2) 금주 일정 연기됨

2. [18-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

1) D-[19-002-RD-02]-[PRISM2.X-ADOxx]-[2019-02-07]-[MR].hwp

2) 코드 일반화 진행

3. [18-003-RD-03] [Tool] SRRE-1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-02-07][JS].hwp

2) 금주 일정 연기됨

4. [18-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-02-07][YB].hwp

2) 프로세스 세부사항 분석 진행

5. [18-006-RD-06] [Proj] NGV-I

1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-02-07][YB].hwp

2) 비공개됨

6. [18-007-RD-07] [Proj] NGV-II

1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-02-07][SH].hwp

2) 비공개됨
7. [18-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-02-07][YB].hwp

2) 금주 일정 연기됨

8. [18-014-PP-06] [Book] PL 교재

1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-02-07][JS].hwp

2) 판서 및 녹취 자료 정리

9. [18-015-PP-07] [Book] CPS 교재

1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-02-07][SH].hwp

2) 1부 내용 작성

10. [18-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

1) 18년도 자료 업로드

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

HH : __________________

 

===================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly Plan: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) MR’s: (1)

6) board: (1)

7) PLAN Reports: (9)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-02-07][SH].hwp

VI-2-1) D-[19-002-RD-02]-[PRISM2.X-ADOxx]-[2019-02-07]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-02-07][JS].hwp

VI-4-1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-02-07][YB].hwp 

VI-5-1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-02-07][YB].hwp [Classified]

VI-6-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-02-07][SH].hwp [Classified]

VI-7-1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-02-07][YB].hwp

VI-8-1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-02-07][JS].hwp

VI-9-1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-02-07][SH].hwp

=== The End ====


List of Articles
No. Subject Author Date
» [19/02/1][Thur][2019-02-07] Weekly: PLAN 14 Manager_H 2019.02.12
315 [19/01/5][Fri][2019-02-01] Weekly: CHECK 16 file Manager_H 2019.02.12
314 [19/01/5][Thur][2019-01-31] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
313 [19/01/5][Mon][2019-01-28] Weekly: PLAN 15 Manager_H 2019.02.12
312 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Weekly: CHECK 16 file Manager_H 2019.02.12
311 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
310 [19/01/4][Mon][2019-01-21] Weekly: PLAN 19 Manager_H 2019.02.12
309 [19/01/3][Fri][2019-01-18] Weekly: CHECK 17 file Manager_H 2019.02.12
308 [19/01/3][Thur][2019-01-17] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
307 [19/01/3][Mon][2019-01-14] Weekly: PLAN 17 Manager_H 2019.02.12
306 [19/01/2][Thur][2019-01-11] Weekly: CHECK 17 file Manager_H 2019.02.12
305 [19/01/2][Thur][2019-01-10] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
304 [19/01/2][Mon][2019-01-08] Weekly: PLAN 16 Manager_H 2019.02.12
303 [19/02/1][Fri][2019-01-04] Annual/Semestral: PLAN 1 Manager_H 2019.02.12
302 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Annual/Semestral: CHECK/EVALUATION 6 Manager_H 2019.02.11
301 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Weekly: CHECK 15 Manager_H 2019.02.11
300 [18/12/4][Thur][2018-12-27] Weekly: DO 8 Manager_H 2019.02.11
299 [18/12/4][Mon][2018-12-24] Weekly: PLAN 16 Manager_H 2019.02.11
298 [18/12/3][Fri][2018-12-21] Weekly: CHECK 16 Manager_H 2019.02.11
297 [18/12/3][Thur][2018-12-20] Weekly: DO 10 Manager_H 2019.02.11
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17