Skip to menu

업무 관리표

업무 관리표
업무 코드 업무 등급 단계 책임 시작 종료
19-001-RD-01 [Tool] SAVE 3.X C  YB/SH 19-01-04 
19-002-RD-02 [Tool] PRISM 2.X C  MR/JS 19-01-04 
19-003-RD-03 [Tool] SRRE 1.X C  JS/MK 19-01-04 
19-004-RD-04 [Proj] CMS 1.X C  YB/SH 19-01-04 
19-005-RD-05 [Proj] 우주기초 Y(5/6) C   JS/SH 19-01-04 
19-006-RD-06 [Proj] NGV/I C  YB 19-01-04 
19-007-RD-07 [Proj] NGV/II C  SH 19-01-04 
19-008-RD-08 [Proj] 기초연구 제안서 B  YB/MK 19-02-15 
19-009-PP-01 [Conf] PoEM 2019 C  JS 19-07-01 
19-010-PP-02 [Conf] PrOse 2019 C  YB 19-08-01 
19-011-PP-03 [Journal] Choice/국외 C  YB 19-01-04 
19-012-PP-04 [Journal] dTp/국내 C  JS/YB 19-03-01 
19-013-PP-05 [Journal] GTS Language/국외 C  SH 19-05-01 
19-014-PP-06 [Book] PL 교재 C  JS/MK 19-01-04 
19-015-PP-07 [Book] CPS 교재 C  SH/MK 19-01-04 
19-016-PP-08 [Conf] 전반기 학술대회 검색 (2 ~ 3) B  ALL 19-01-04 
19-017-PP-09 [Thesis] YB 박사 학위 논문 C  YB 19-01-04 
19-018-NPO-01 [NEMO] 2019 NEMO Summer School 지원/참석 C  HH/JS 19-04-01 
19-019-RC-01 [Tutorial] 4 ADOxx 튜토리얼 준비/개최 C  YB/JS 19-02-01 
19-020-RC-02 [Tutorial] 1 CPS 튜토리얼 준비/개최 C  SH/JS 19-02-01 
19-021-RC-03 [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼 C  HH/JS 19-01-04 
19-022-RC-04 [LAB] HH 석사 학위 지원 B  HH 19-05-01 
19-023-BZ-01 [Sales] 홍보 동영상 제작/게시 C  JS 19-01-04 
19-024-BZ-02 [Sales] ADONIS 매뉴얼 제작/게시 C  SH 19-03-01 
19-025-BZ-03 [HomePage] BZEN 홈페이지 보충 B  ALL 19-01-04